מזונות

צו עיכוב יציאה כנגד תושב חוץ

תמ"ש (ת"א) 22190/04 (בש"א 8570104) כ' ג' נ' נ' ש' (בן-ארי, 25.10.2004)

* עיכוב יציאה מן הארץ – במסגרת תביעת מזונות – כנגד תושב חוץ

התובעת הגישה תביעה לחיוב במזונות אישה כנגד בעלה (הנתבע), אשר הינו תושב חוץ. במסגרת התביעה, הוצא כנגד הנתבע צו עיכוב יציאה מן הארץ לבקשת התובעת.
לטענת התובעת, יש להותיר את הצו על כנו מאחר וממילא ניתן היה להוציא את הצו גם בהעדרו של הנתבע מן הארץ.
לטענת הנתבע, יש לו די עתודות כלכליות בישראל, אין לו כוונה שלא לחזור לישראל, וממילא מדובר בתביעה למזונות אישה ולא למזונות קטינים.
בית המשפט קבע כי לא נמצאה ראיה שיהיה בה להעיד על התחמקות של הבעל מחובותיו ו/או על כוונתו שלא לשוב לישראל. בנוסף, ניתוח של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, מעלה כי כוונתו של מתקין התקנות הייתה לעכב את מי שנמצא בישראל ומבקש לצאת ממנה ולא מי שמקום הימצאו הקבוע הוא בחו"ל. הלכות ישנות בדבר עיכוב יציאתו של חייב במזונות מן הארץ צריכות להתפרש לאור חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, כך שלא ניתן לעכב את יציאתו של תושב זר אלא רק במקרים מיוחדים, כלומר, בנסיבות חריגות ומטעמים מיוחדים שירשמו, שכן לא די בעובדה שמדובר בתביעת מזונות כדי לעכב את יציאתו של תושב-חוץ מן הארץ.
בקשת התובעת כי הנתבע יעמיד ערבים וערבון כספי בתמורה להסרת צו עיכוב היציאה מן הארץ נדחתה.

לצפייה בפסק הדין לחצו כאן

תביעה למזונות לאחר אישור הסכם

ע"מ (ת"א) 1167/07 ב. נ' ב. (ישעיהו שנלר, ורדי, לבהר שרון 21.10.2009)

מזונות – תביעה ראשונית – תביעה להגדלת מזונות

תביעת מזונות לאחר הסכם הנה ככלל תביעה להגדלת מזונות המצריכה שינוי נסיבות מהותי. רק אם יוכח כי קופחו זכויות הקטין במועד ההסכם אזי תוגדר התביעה כראשונית.

בין הצדדים נחתם הסכם גירושין שהסדיר בין היתר את מזונות הילדים. מספר שנים לאחר אישור ההסכם הוגשה תביעת מזונות שהוגדרה כתביעה ראשונית. בית משפט למשפחה קבע כי מדובר אכן בתביעה ראשונית למזונות, היות ואין ראיה לכך שבית המשפט שאישר את ההסכם בחן את טובת הקטינים.

בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור וביטל את פסק הדין תוך קביעה כי לא ניתן להתעלם מהעובדה שבין הצדדים נחתם ואושר הסכם, גם אם בפרוטוקול אישור ההסכם לא נאמר במפורש כי נבדקו צרכי וטובת הילדים.

בית המשפט המחוזי קבע כי על בית המשפט אליו מוגשת תביעה חדשה למזונות, לבדוק מה היו תנאי ההסכם ונסיבותיו, נכון למועד חתימתו. רק אם ייקבע כי קופחו זכויותיו של הקטין במסגרת אישור ההסכם, תוגדר התביעה החדשה למזונות כתביעה ראשונית.
לגבי אופן בחינת ההסכם והנסיבות נקבע כי יש להתחשב בהכנסות ההורים ויכולתם הכלכלית נכון למועד עריכת ההסכם, קביעת המשמורת והסדרי הראיה ועוד.

גם לאלמנט הזמן שחלף מאז עריכת ההסכם ועד להגשת התביעה החדשה יש משמעות. ככל שחולף יותר זמן מאז חתימת ההסכם, הדבר מעיד כי ההסכם לא קיפח את זכויותיו של הקטין וכי צרכיו סופקו כראוי.

בתוך כך נקבע כי גם אם אין בסכום המזונות בו חויב האב בהסכם כדי לספק את צרכי הקטינים, אולם בידי האם יש להשלים את צרכיהם, הרי שאין מדובר בפגם בהסכם ואין להתעלם מהוראותיו.

בנסיבות הענין נקבע כי יש לראות בתביעה החדשה תביעה להגדלת מזונות הטעונה שינוי נסיבות מהותי.

המערער היה מיוצג בידי משרד עו"ד איתן ליפסקר

לצפייה בפסק הדין לחצו כאן

תביעת מזונות לאחר אישור הסכם

תמ"ש (ת"א) 79961/99 (טובה סיון 10.3.2003)

מזונות קטינים – תביעת מזונות לאחר הסכם – תביעה ראשונית או להגדלת מזונות

נקבע כי אישור הסכם בידי בית המשפט מונע את האפשרות לטעון לאי בחינתם טובתו של הקטין ועל כן תביעה למזונות לאחר אישור הסכם מצריכה שינוי נסיבות מהותי.

הליכי מזונות קודמים בין הצדדים הסתיימו בהסכם שאושר בבית המשפט. בתביעה חדשה שהוגשה לאחר מכן נטען כי מדובר בתביעה ראשונית, היות והקטינים אינם קשורים בהסכם ועניינם לא נדון לגופו.
מאידך, הנתבע טען כי יש לדחות את התביעה ולחילופין להורות על תיקונה באופן שתוגש כתביעה להגדלת מזונות. הנתבע טען כי בבוא בית המשפט לענייני משפחה לאשר הסכם הנוגע למזונות קטין, אין הוא פועל כ"חותמת גומי" אלא בוחן את טובת הקטין ובכלל זה את נושא המזונות.
בית המשפט קיבל את בקשת הנתבע והורה על תיקון התביעה כך שתוגש כתביעה להגדלת מזונות ולא כתביעה ראשונית של קטינים. בית המשפט קבע כי הגם שאין הקטינים מחויבים להסכם למזונות שנחתם בין הוריהם הרי שאין להתעלם מחשיבות עקרון כיבוד הסכמים והתחייבויות. בית המשפט קובע כי בעידן אישור הסכמים בבית המשפט לענייני משפחה, כאשר כל התובענות מצויות בפני אותו השופט ובכלל זה תביעת הקטינים למזונותיהם, לא ניתן לומר כי עניינם וטובתם של הקטינים לא נבדקה וזאת גם אם לא נערך דיון לגופה של התובענה.
בנסיבות אלה יש לקבוע כי תביעת המזונות החדשה הנה תביעה להגדלת מזונות וקביעה זו מאזנת בין זכותם של הקטינים לתבוע מזונות לבין עקרון כיבוד ההסכמים.

הנתבע היה מיוצג בידי משרד עו"ד איתן ליפסקר

לצפייה בפסק הדין לחצו כאן
מאמרים